Förslag till föredragningslista vid FMK Hallands årsmöte 2021-XX-XX

1.   Mötets öppnande

2.   En tyst minut för avlidna medlemmar 

3.   Mötets behöriga utlysande

4.   Godkännande av fullmakter

5.   Godkännande av föredragningslista

6.   Val av justeringsmän/kvinnor, tillika rösträknare

7.   Val av mötesordförande

8.   Val av mötessekreterare

9.   Uppläsande av föregående årsmötesprotokoll

10.  Godkännande av 2020 års verksamhetsberättelse och kassarapport

11.  Godkännande av 2020 års revisionsberättelse

12.  Styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året

13.  Behandling av motioner

14.  Frågor väckta av styrelsen

15.  Fastställande av verksamhetsplan 2021

16.  Fastställande av budget 2021

17.  Val av styrelser och funktionärer

A)    Ordförande               för 2021

B)    Ledamöter 3 st         för 2021-2023

C)    Revisor och suppl.  för 2021

D)   Valberedning           för 2021

18.  Fastställande av styrelseersättningar för 2021

19.  Övriga frågor

20.  Mötet avslutas.

Sida 1

 

 V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e  2020

Styrelsen:

Förtroendevalda har under verksamhetsåret 2020 haft följande sammansättning:

Ordförande                     Ragnar Lindqwist
Sekreterare                     Bengt-Åke Andersson
Kassör                             Kent Ericson
Medlemsansvarig           Ingemar Stenbeck
Materielansvarig            Rune Karlsson
PR-ansvarig                   Tommy Axelsson
Utbildningsledare          Bengt-Göran Ludvigsson

Revisor                         Torsten Nilsson
Revisorssuppleant       Lars Balkö

Valnämnd                        Styrelsen

 Medlemsantalet 2020 var 184 (209) medlemmar.

Styrelsemöten:
Styrelsen har under 2020 hållit 3 protokollförda möten, där Bengt-Åke Andersson har bidragit med möteslokal till styrelsen.
Utöver detta har styrelsen haft mail- och telefonkontakt under året.

 Verksamhet:
På grund av rådande pandemi har ingen verksamhet, förutom årsmötet, kunnat genomföras. Styrelsen presenterade stolt en verksamhetsplan på årsmötet med bestämda dagar för aktiviteterna under 2020, men inget kunde, till vår besvikelse, genomföras.

Styrelsens mål inför 2021 är att kunna genomföra den verksamhet som planerades för 2020.

 Sida 2

   Ekonomi:  

Föreningens ekonomi är god och vi hänvisar till kassarapporten för verksamhetsåret 2020, som visar en vinst, då ingen verksamhet kunnat genomföras.

I styrelsen har frågan om att tillfälligt minska medlemsavgiften för 2021 diskuterats då ingen verksamhet genomförts 2020, men då de fasta kostnaderna ändå måste betalas beslutades att behålla medlemsavgiften oförändrad. Styrelsen beslutade att inte ta ut något arvode för verksamhetsåret 2020.

För att minska kostnaderna har den förhyrda garageplatsen sagts upp och ett släp avvecklats. Styrelsen kommer att fortsätta försöka minska de administrativa kostnaderna under 2021.

Slutord:

Styrelsen framför ett tack till årsmötet för förtroendet att få leda FMK-verksamheten under 2020.

FMK Halland styrelse

Ragnar Lindqwist                               Bengt-Åke Andersson                       Kent Ericson

Ingemar Stenbeck                              Rune Karlsson                                      Tommy Axelsson

Bengt-Göran Ludvigsson

 Sida 3


Kassarapport för FMK Halland

         

Verksamhetsåret 2020

           
                 
                 
                 
Intäkter 2020   2019   2018    
  Medlemsavgifter  32850   43870 kr 29880 kr  
  Medlemsaktiviteter 0   0 kr 0 kr  
  Ränteintäkter 0   0 kr 0 kr  
Summa intäkter kr 32850   43870 kr 29880 kr  
                 
                 
Kostnader 2020   2019 kr 2018    
  Årsmöte 9257   7548 kr 5996 kr  
  Styrelsesammanträden 1552   6901 kr 5321 kr  
  Medlemsaktiviteter 0   13808 kr 2693 kr  
  Administration 8689   8639 kr 12816 kr  
  Kontorsmateriel 4817   7685 kr 5600 kr  
  Trafiksamverkan 0   1368 kr 767 kr  
  Släpvagnar/materiel 4467   4553 kr 3012 kr  
Summa kostnader kr 28782   50502 kr 36205 kr  
                 
                 
2019-12-31  Saldo kr 118512 kr          
  Intäkter 2020 32850 kr          
  Kostnader 2020 -28782 kr          
2020-12-31  Saldo kr 122580 kr          
                 
                 
Eget kapital              
  Kontantkassa 0 kr          
  Länsförsäkringar Rörelsekonto 41268 kr          
  Länsförsäkringar Placeringskonto 81312 kr          
2020-12-31  Saldo kr 122580 kr          


sida 4