Förslag till föredragningslista vid FMK Hallands årsmöte 2022-03-24

1.   Mötets öppnande

2.   En tyst minut för avlidna medlemmar 

3.   Mötets behöriga utlysande

4.   Godkännande av fullmakter

5.   Godkännande av föredragningslista

6.   Val av justeringsmän/kvinnor, tillika rösträknare

7.   Val av mötesordförande

8.   Val av mötessekreterare

9.   Uppläsande av föregående årsmötesprotokoll

10.  Godkännande av 2021 års verksamhetsberättelse och kassarapport

11.  Godkännande av 2021 års revisionsberättelse

12.  Styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året

13.  Behandling av motioner

14.  Frågor väckta av styrelsen

15.  Fastställande av verksamhetsplan 2022

16.  Fastställande av budget 2022

17.  Val av styrelse och funktionärer

A)    Ordförande               för 2022

B)    Ledamöter 3 st         för 2022-2024

C)    Revisor och suppl.  för 2022

D)   Valberedning           för 2022

18.  Fastställande av styrelseersättningar för 2022

19.  Mötet avslutas.

Sida 1

 

 

V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e  2021

 

Styrelsen:

På grund av rådande pandemi arbetade 2020 års valda styrelse vidare, tills årsmötet kunde hållas i oktober 2021.

Förtroendevalda har under verksamhetsåret 2020-2021 haft följande sammansättning:

Ordförande                     Ragnar Lindqwist

Sekreterare                    Bengt-Åke Andersson

Kassör                            Kent Ericson

Medlemsansvarig          Ingemar Stenbeck

Materielansvarig           Rune Karlsson

Ledamot                        Tommy Axelsson

Ledamot                        Bengt-Göran Ludvigsson

 

Revisor                          Torsten Nilsson

Revisorssuppleant       Lars Balkö

Valnämnd                       Vakant

 

Medlemsantalet 2021 var 166 (184) medlemmar.

 

Styrelsemöten:

Styrelsen har under 2021 hållit 3 protokollförda möten, där Bengt-Åke Andersson och Tommy Axelsson har bidragit med möteslokal till styrelsen.

Utöver detta har styrelsen haft mail- och telefonkontakt under året.

 

Verksamhet:

På grund av rådande pandemi har ingen verksamhet, förutom ett försenat årsmöte, kunnat genomföras. Styrelsen presenterade stolt en verksamhetsplan på årsmötet  för aktiviteterna under 2021, men inget kunde, till vår besvikelse, genomföras.

Styrelsens mål inför 2022 är att kunna genomföra den verksamhet som planerades för 2020 och 2021.

 

 

                                         Sida 2

 

Ekonomi:

 Föreningens ekonomi är god och vi hänvisar till kassarapporten för verksamhetsåret 2021, som visar en vinst, då ingen verksamhet kunnat genomföras.

I styrelsen har frågan om att tillfälligt minska medlemsavgiften för 2021 diskuterats då ingen verksamhet genomförts, men då de fasta kostnaderna ändå måste betalas beslutades att behålla medlemsavgiften oförändrad.
Styrelsen beslutade att inte ta ut något arvode för verksamhetsåret 2021.

För att minska de administrativa kostnaderna har Bengt-Göran Ludvigsson fått i uppdrag att kontakta de medlemmar, (cirka 80 st) som inte meddelat e-postadress. Detta för att underlätta administrativt och för att snabbare och billigare få ut medlemsinformation mm. till de som önskar detta.

Styrelsen kommer att fortsätta försöka minska de administrativa kostnaderna under 2022.

 

Slutord:

Styrelsen framför ett tack till årsmötet för förtroendet att få leda FMK-verksamheten under 2021.

 

FMK Halland styrelse

Ragnar Lindqwist                               Bengt-Åke Andersson                       Kent Ericson

Ordförande                                          Sekreterare                                         Kassör

 

 Ingemar Stenbeck                              Rune Karlsson                                   Tommy Axelsson

Medlemsansvarig                              Materielansvarig                                 Ledamot

 

Bengt-Göran Ludvigsson

Ledamot

 

Sida 3

 


Kassarapport för FMK Halland

         

Verksamhetsåret 2021

           
                 
                 
       

Verksamhetsår

   
   

2021

 

2020

 

2019

   

Intäkter

             
 

Medlemsavgifter

37100

kr

32850

kr

43870

kr

 
 

Medlemsaktiviteter

0

kr

0

kr

0

kr

 
 

Ränteintäkter

0

kr

0

kr

0

kr

 

Summa intäkter kr

37100

kr

32850

kr

43870

kr

 
                 
                 

Kostnader

             
 

Årsmöte

7871

kr

9257

kr

7548

kr

 
 

Styrelsesammanträden

2967

kr

1552

kr

6901

kr

 
 

Medlemsaktiviteter

0

kr

0

kr

13808

kr

 
 

Administration

6768

kr

8689

kr

8639

kr

 
 

Kontorsmateriel

0

kr

4817

kr

7685

kr

 
 

Trafiksamverkan

0

kr

0

kr

1368

kr

 
 

Släpvagnar/materiel

11718

kr

4467

kr

4553

kr

 

Summa kostnader kr

29323

kr

28782

kr

50502

kr

 
                 
                 

2020-12-31  Saldo kr

122580

kr

         
 

Intäkter 2021

37100

kr

         
 

Kostnader 2021

-29323

kr

         

2021-12-31  Saldo kr

130357

kr

         
                 
                 

Eget kapital

             
 

Kontantkassa

0

kr

         
 

Länsförsäkringar Rörelsekonto

49045

kr

         
 

Länsförsäkringar Placeringskonto

81312

kr

         

2021-12-31  Saldo kr

130357

kr

         
                 
                 
                 
                 
                 
   

Sida 4

           
                 

 

 

Uppföljning budget 2021

   
         
         
         
             Ursprunglig              Reviderad                Verklig
Intäkter                Budget                  Budget                 intäkt/
            2021-01-30           2021-09-21              kostnad
         
  Medlemsavgifter 170 medlemmar 41 500 kr 40 000 kr 37 100 kr
  Medlemsaktiviteter 0 kr 0 kr 0 kr
  Ränteintäkter 0 kr 0 kr 0 kr
         
Summa intäkter 41 500 kr 40 000 kr 37 100 kr
         
         
         
Kostnader      
         
  Årsmöte 7 000 kr 10 000 kr 7 871,00 kr
  Styrelsesammanträden 8 500 kr 3 000 kr 2 967,00 kr
  Medlemsaktiviteter 14 000 kr 0 kr 0,00 kr
  Administration 10 000 kr 5 000 kr 6 768,00 kr
  Kontorsmateriel 5 000 kr 3 000 kr 0,00 kr
  Trafiksamverkan 2 000 kr 0 kr 0,00 kr
  Släpvagnar/materiel 3 500 kr 13 000 kr 11 718,00 kr
         
Summa kostnader  50 000 kr 34 000 kr            29 323 kr
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
   

Sida 5

   

 

 

 

         FMK Halland 2022

 

REVISIONSBERÄTTELSE KOMMER SENARE

 

 

Sida 6

 

 

 

V e r k s a m h e t s p l a n   2022

 

April          Studiebesök Räddningstjänsten/BAS Halmstad, Onsdagen den 13 april.

                  Övningen omfattar teori, släckare, brandfilt och rundvandring.

  

 Maj              Bussresa till museét i Husqvarna. Avresa Arenahallen

                     Halmstad fredagen den 27 maj klockan 08.00.

                     FMK bjuder på resa, entré och lunch.

                    

 November: FMK arrangerar en utbildning i trafikregler

                        kombinerat med sjukvårdsutbildning.

        

 Löpande       Hastighetsmätningar kommer att genomföras

under året, om efterfrågan finns.

                        Gratis utlåning av släpvagn. Telefon: 035-332 30.

                        För att genomföra verksamhetsplanen kommer

                       4-6 styrelsemöten att hållas.

                        Övriga aktiviteter enligt medlemmarnas önskemål.


               Glöm inte att se hemsidan för fler aktiviteter!

                        www.fmkhalland.se

 

                                     Sida 7

                             

       

Förslag till budget 2022

    2022-02-19  
           
           
           
           
Intäkter        
           
  Medlemsavgifter 140 medlemmar 34000 kr    
  Medlemsaktiviteter 0 kr    
  Ränteintäkter 0 kr    
           
Summa intäkter 34000 kr    
           
           
           
Kostnader        
           
  Årsmöte 8500 kr    
  Styrelsesammanträden 8500 kr    
  Medlemsaktiviteter 18000 kr    
  Administration 6500 kr    
  Kontorsmateriel 5000 kr    
  Trafiksamverkan 1000 kr    
  Släpvagnar/materiel 2500 kr    
           
Summa kostnader  50000 kr    
           
           
   

 Sida 8

     
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
                        
                    

 

          2022-01-16

Inriktning för kostnadsersättningar 2022

 
           
Styrelsen          
Ordförande       900 kr
Sekreterare       900 kr
Kassör       900 kr
Medlemsansvarig       900 kr
Ledamot       600 kr
Ledamot       600 kr
Ledamot       600 kr
Summa årskostnad       5400 kr
           
Reseersättning vid styrelseuppdrag   18,50 kr/mil
Samåkning sker när det är möjligt        
           
Ersättningar till styrelsen betalas ut i december    
           
Enklare förtäring (kaffe,the,smörgås) vid styrelsemöten  
           
           
Övriga funktionärer valda av årsmötet  
Revisor eller revisorssuppleant     300             kr
Valberedning, sammankallande     300 kr
Valberedning, ledamot       300 kr
Summa årskostnad       900 kr
           
           
Vid representation eller uppdrag     
som företrädare för FMK Halland    
           
Reseersättning       18,50 kr/mil
Samåkning sker när det är möjligt        
           
Vid annat färdsätt, resekostnad ersättes mot kvitto    
           
Utgifter för enklare förtäring (kaffe,the,smörgås/dagens rätt), 
ersättes mot kvitto          
           

                                              Sida 9