Förslag till föredragningslista vid FMK Hallands årsmöte 2023-03-15

 

1.   Mötets öppnande

2.   En tyst minut för avlidna medlemmar 

3.   Mötets behöriga utlysande

4.   Godkännande av fullmakter

5.   Godkännande av föredragningslista

6.   Val av justeringsmän/kvinnor, tillika rösträknare

7.   Val av mötesordförande

8.   Val av mötessekreterare

9.   Uppläsande av föregående årsmötesprotokoll

10.  Godkännande av 2022 års verksamhetsberättelse och kassarapport

11.  Godkännande av 2022 års revisionsberättelse

12.  Styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året

13.  Behandling av motioner

14.  Frågor väckta av styrelsen

15.  Fastställande av verksamhetsplan 2023

16.  Fastställande av budget 2023

17.  Val av styrelser och funktionärer

A)    Ordförande               för 2023

B)    Ledamöter 3 st         för 2023-2024

C)    Revisor och suppl.  för 2023

D)   Valberedning           för 2023 

18.  Fastställande av styrelseersättningar för 2023

19.  Mötet avslutas.

 

Sida 1

 

 

 

V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e  2022

 

Styrelsen:

Förtroendevalda har under verksamhetsåret 2022 haft följande sammansättning:

Ordförande                     Ragnar Lindqwist
Vice ordförande            Tommy Axelsson

Sekreterare                    Bengt-Åke Andersson

Kassör                               Kent Ericson

Medlemsansvarig         Stefan Petzäll

Materielansvarig          Rune Karlsson

Ledamot                          Bengt-Göran Ludvigsson

 

Revisor                             Torsten Nilsson

Revisorssuppleant       Håkan Fredriksson

Valnämnd                        Vakant

 

Medlemsantalet 2022 var 134 (166) medlemmar.

 

Styrelsemöten:

Styrelsen har under 2022 hållit 4 protokollförda möten, där Bengt-Åke Andersson  har bidragit med möteslokal till styrelsen.

Utöver detta har styrelsen haft mail- och telefonkontakt under året.

 

Verksamhet:

Året började med att vår medlemsansvarige lämnade sitt uppdrag och styrelsen fick i uppgift att utbilda en ny person till detta stora ansvar, som att följa upp kontakter med medlemmar, medlemsregister, medlemskort, fakturering, påminnelser och informationsskrivelser mm.

Den 24 mars genomfördes årsmötet för verksamhetsåret 2021 på Bäckakrogen i Halmstad. 

Den 13 april besökte FMK-medlemmarna BAS i Halmstad.  Ett mycket intressant och givande arrangemang som Bengt-Åke ansvarade för.

Årets stora aktivitet genomfördes den 27 maj genom en bussresa till muséet i Husqvarna. FMK bjöd på bussresa med aktiviteter, entré och lunch. Kent Ericson ansvarade för arrangemanget och såg till att alla blev belåtna med resan.

Den planerade novemberutbildningen i trafikregler kombinerat med sjukvårdsutbildning ställdes in på grund av för lågt intresse från medlemmarna.

 

 

Sida 2

 

 

 

 

Ekonomi:  

 

Föreningens ekonomi är godtagbar och vi hänvisar till kassarapporten för verksamhetsåret 2022, som visar en förlust då medlemsantalet fortsätter att minska.
Styrelsen har också valt att presentera en budget med underskott för 2023 års verksamhet.

I ett försök att minska de administrativa kostnaderna har styrelsen, genom telefonsamtal kontaktat de medlemmar som inte meddelat e-postadress. Detta för att underlätta administrativt och för att snabbare och billigare få ut medlemsinformation mm. till de som önskar detta.
För att minska kostnaderna ytterligare har plastmedlemskorten inför 2023 ersatts med papperskort.

Styrelsen kommer att fortsätta försöka minska de administrativa kostnaderna under 2023.

 

 

Slutord:

 

Styrelsen framför ett tack till årsmötet för förtroendet att få leda FMK-verksamheten under 2022.

 

 

FMK Halland styrelse

 

 

Ragnar Lindqwist          Tommy Axelsson          Bengt-Åke Andersson

Ordförande                     Vice  ordförande           Sekreterare                                         

 

Kent Ericson                   Stefan Petzäll                 Rune Karlsson               

Kassör                               Medlemsansvarig         Materielansvarig                               

 

Bengt-Göran Ludvigsson

Ledamot

 

 Sida 3

Kassarapport för FMK Halland

   

2023-01-04

Verksamhetsåret 2022

       
             
             
       

Verksamhetsår

   

2022

 

2021

 

2020

Intäkter

         
 

Medlemsavgifter

37350

kr

37100

kr

32850

 

Medlemsaktiviteter

0

kr

0

kr

0

 

Ränteintäkter

59

kr

0

kr

0

Summa intäkter kr

37409

kr

37100

kr

32850

             
             

Kostnader

         
 

Årsmöte

11749

kr

7871

kr

9257

 

Styrelsesammanträden

9001

kr

2967

kr

1552

 

Medlemsaktiviteter

16312

kr

0

kr

0

 

Administration

9215

kr

6768

kr

8689

 

Kontorsmateriel

1824

kr

0

kr

4817

 

Trafiksamverkan

0

kr

0

kr

0

 

Släpvagnar/materiel

800

kr

11718

kr

4467

Summa kostnader kr

48901

kr

29323

kr

28782

             
             

2021-12-31  Saldo kr

130357

kr

     
 

Intäkter 2022

37409

kr

     
 

Kostnader 2022

-48901

kr

     

2022-12-31  Saldo kr

118865

kr

     
             
             

Eget kapital

         
 

Kontantkassa

0

kr

     
 

Länsförsäkringar Rörelsekonto

37494

kr

     
 

Länsförsäkringar Placeringskonto

81371

kr

     

2022-12-31  Saldo kr

118865

kr

     
             
   

Sida 4

       
             
             

 

 

 

 

Uppföljning budget 2022

   

2023-01-04

   
             
             
             
             

Intäkter

Budget

 

Verklig

   
             
 

Medlemsavgifter 140 medlemmar

34000

kr

37350

kr

 
 

Medlemsaktiviteter

0

kr

0

kr

 
 

Ränteintäkter

0

kr

59

kr

 
             

Summa intäkter

34000

kr

37409

kr

 
             
             
             

Kostnader

         
             
 

Årsmöte

8500

kr

11749

kr

 
 

Styrelsesammanträden

8500

kr

9001

kr

 
 

Medlemsaktiviteter

18000

kr

16312

kr

 
 

Administration

6500

kr

9215

kr

 
 

Kontorsmateriel

5000

kr

1824

kr

 
 

Trafiksamverkan

1000

kr

0

kr

 
 

Släpvagnar/materiel

2500

kr

800

kr

 
             

Summa kostnader

50000

kr

48901

kr

 
             
             
             
   

Sida 5

       
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

 

                  FRÅGOR VÄCKTA AV  STYRELSEN 

 

1.  Styrelsen föreslår att de får i uppdrag av årsmötet att avveckla FMK:s hemsida ”www.fmkhalland.se” under 2023.
Orsaken är kostnaden för hemsidans bevarande. Styrelsen föreslår att e-posten som, i dagsläget, når fram till 89% av medlemmarna bör användas i större utsträckning för information. Övriga kan vid behov nås på telefon eller lokaltidning.
Arbetet med att hålla hemsidan aktuell är en stor arbetsbelastning för ledamöterna, då det är en gammal och omodern hemsida. Att byta till en modern och lättskött sida kostar mer.
Styrelsen är medveten om talesättet ”syns man inte, finns man inte”, men anser att det i dagsläget är tillräcklig marknadsföring för FMK med annonser och referat i Hallandsposten.

2.  Eventuellt förslag till ”Ändring av stadgar”
Om årsmötet föreslår att hemsidan avvecklas bör följande stadgeändring genomföras.
Utdrag ur FMK Hallands Stadgar:
5. Årsmötet.
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet, som skall hållas under första kvartalet varje år på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall ske genom styrelsens försorg minst tre veckor före årsmötet. Kallelse till årsmötet skall ske via lokaltidningar eller hemsida.


Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar att ändra punkt 5 i stadgarna enligt följande:
Sista stycket i punkt 5 blir ”Kallelse till årsmötet skall ske via lokaltidningar och e-post”.

 

 

                             Sida 7

 

                                 Förslag till

V e r k s a m h e t s p l a n   2023

        

                     Studiebesök på Ford Store i  Halmstad  lördagen den
                    15 april Klockan 14.00
                     Demo av bilar samt provkörning.
                    Ford Store bjuder på kaffe.
                    Anmälan om deltagande till Bengt-Åke Andersson       

                    Senast den 11 april på telefon: 070-5860451 eller
                                 e-post: bengan_bengan@yahoo.com .

 

                    Bussresa till Volvo Museum i Glteborg. Specialutställning av Volvobilar i samhällets tjänst.
                    Avresa Arenahallen Halmstad torsdagen den 24 augusti klockan 08.00.

                    FMK bjuder på resa, entré och lunch.  

                    Medlemmar gratis, övriga 250:-, inkl medlemsskap i FMK under 2023.

                    Anmälan om deltagande senast den 12 augusti till 

                  Stefan Petzäll tel 070-9689067 eller e-post stefan.petzall@hotmail.com   


                    Löpande:

                     Hastighetsmätningar kommer att genomföras under året om efterfrågan finns.

                     Medlemmar i FMK får gratis låna släpvagn. Telefon:  070-3744856.

                     För att genomföra verksamhetsplanen kommer 4-6 styrelsemöten att hållas.

                     Övriga aktiviteter enligt medlemmarnas önskemål.

 

                

Sida 8

Förslag till budget 2023     2023-02-12
         
         
         
         
Intäkter      
         
  Medlemsavgifter 130 medlemmar 32000 kr  
  Medlemsaktiviteter 0 kr  
  Ränteintäkter 0 kr  
         
Summa intäkter 32000 kr  
         
         
         
Kostnader      
         
  Årsmöte 10000 kr  
  Styrelsesammanträden 9500 kr  
  Medlemsaktiviteter 20000 kr  
  Administration 6000 kr  
  Kontorsmateriel 3000 kr  
  Trafiksamverkan 1000 kr  
  Släpvagnar/materiel 2500 kr  
         
Summa kostnader  52000 kr  
         
         
                             Sida 9      
         
         

 

FMK Halland         2023-02-17  
Inriktning för kostnadsersättningar 2023    
             
Styrelsen            
Ordförande       900 kr  
Vice ordförande       900 kr  
Sekreterare       900 kr  
Kassör       900 kr  
Medlemsansvarig       900 kr  
Ledamot       600 kr  
Ledamot       600 kr  
Summa årskostnad       5700 kr  
             
Reseersättning vid styrelseuppdrag   25,00 kr/mil  
Samåkning sker när det är möjligt          
             
Ersättningar till styrelsen betalas ut i december      
             
Enklare förtäring (kaffe,the,smörgås) vid styrelsemöten    
             
             
Övriga funktionärer          
Revisor eller revisorssuppleant     300 kr  
Valberedning, sammankallande     300 kr  
Valberedning, ledamot       300 kr  
Ansvarig bilsläp, telefonkostn mm     300 kr  
Summa årskostnad       1200 kr  
             
             
Vid representation eller uppdrag       
som företrädare för FMK Halland      
             
Reseersättning       25,00 kr/mil  
Samåkning sker när det är möjligt          
             
Vid annat färdsätt, resekostnad ersättes mot kvitto      
             
Utgifter för enklare förtäring (kaffe,the,smörgås/dagens rätt),   
ersättes mot kvitto            
             
             
                             Sida 10