FMK Hallands Stadgar (reviderade vid årsmötet 15 mars 2017).

 

1. Ändamål

FMK Halland är en ideell förening med verksamhet inom trafiksäkerhet, trafikmiljö och konsumentfrågor.

FMK skall genom länsomfattande organisation tillvarata medlemmarnas intresse som bilister och övriga trafikanter genom att:

- erbjuda en god medlemsservice

- lokalt arbeta för en säker, miljövänlig och billig bilism

- arbeta för bättre och mera miljövänliga trafiklösningar

- arbeta med information och utbildning

- ta klar ställning i trafikfrågor.

2. Medlemskap

Medlem är den fysiska person som ställer sig bakom föreningens ändamål och som har betalat fastställd medlemsavgift.

Medlem som efter påminnelse inte har betalat sin medlemsavgift anses ha begärt och beviljats utträde ur föreningen.

Medlem som uppenbart motarbetar föreningen kan uteslutas och en person som agerar på samma sätt kan vägras medlemskap. Beslut härom fattas av styrelsen. För beslut krävs tre femtedelar av de närvarande styrelseledamöterna biträder beslutet.

3. Organisation

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

Styrelsen ansvarar för föreningens angelägenheter.

4. Medlemsavgift

Styrelsen föreslår medlemsavgift med hänsyn till föreningens ekonomi.

5. Årsmötet.

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet, som skall hållas under första kvartalet varje år på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall ske genom styrelsens försorg minst 3 veckor före årsmötet. Kallelse till årsmöte kan ske via lokaltidningar, eller hemsida.

Styrelsen sammankallar till extra årsmöte:
- på eget initiativ
- då det skriftligen begärts av minst 25 % av föreningens medlemmar
- då föreningens revisorer så påkallar

Kallelse till extra årsmöte kungörs jämte föredragningslista senast 2 veckor före mötet.

Vid årsmötet skall minst följande ärende behandlas.

1. Val av funktionärer
- sekreterare för årsmötesprotokoll
- ordförande att leda årsmötet
- två justeringsmän/kvinnor, som skall justera protokollet tillsammans med ordförande samt tillika vara rösträknare
   2 Fråga om årsmötet blivit behörigen kallat.
3 Fastställande av föredragningslista.
4 Styrelsens verksamhetsberättelse.
5 Behandling av revisionsberättelse
6 Fastställande av resultat- och balansräkning.
7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8 Frågor väckta av styrelsen
9 Frågor väckta av medlemmar
10 Fastställande av verksamhetsplan och budget för påbörjat verksamhetsår.
11 Val av övriga funktionärer.
a) ordförande för tiden till nästa ordinarie årsmöte
b) övriga styrelsefunktionärer
c) val av revisorer och ersättare för dessa
d) val av valberedning och övriga funktionärer.

Vid extra årsmöte får endast – förutom punkterna 1 – 3 ovan – behandlas den eller de frågor som föranlett mötet.

Årsmötet är beslutmässigt med de antal medlemmar som infinner sig.
Beslut fattas genom öppen omröstning, såvida en röstberättigad begär annorlunda. Röstberättigad är varje deltagande medlem i föreningen.
Varje medlem har en röst. Närvarande medlem kan medföra en fullmakt. Årsmötets beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har årsmötets ordföranden utslagsröst.

6. Motioner.

Varje enskild medlem i föreningen har rätt att lägga förslag (motion) att tas upp vid årsmötet. Skriftligt förslag skall vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före årsmötet.
Styrelsen skall yttra sig över förslaget.

7. Föreningens styrelse.

Styrelsen är föreningens högsta beslutande organ mellan årsmötena och leder verksamheten.

Styrelsen består av ordförande och 6 styrelseledamöter. Ordföranden välj på ett år och ledamöterna för 2 år växelvis.
Styrelsen håller styrelsemöte kvartalsvis genom kallelse av ordföranden eller då styrelseledamot så påkallar. Enkel majoritet gäller vi beslut. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Styrelsen ansvarar för föreningens stadgar samt att de beslut som fattas vid årsmötet efterlevs.
Styrelsen ansvarar även för att verksamheten bedrivs enligt FMK Hallands stadgar.

Det åligger styrelsen att:

- verkställa årsmötesbeslut
- förvalta föreningens tillgångar
- avge verksamhetsberättelse vid årsmötet
- lämna förslag till valberedning till årsmötet
- föra styrelseprotokoll
- utse funktionärer som kassör och sekreterare och funktionärer som behövs för verksamheten.

8. Valberedning.

Årsmötet utser valberedning, som skall bereda förslag till val av förtroendemän/kvinnor som årsmötet skall besluta om.
Valberedningen skall bestå av en sammankallande och en ledamot.
Mandattiden för valberedningen är ett år växelvis.

9. Förvaltning och räkenskaper.

Föreningens räkenskaper förs per kalenderår och skall ske enligt god redovisningssed samt följa bokföringslagen.
Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för förvaltningen av föreningens tillgångar.
Styrelsen utser personer som äger rätt att teckna firma.

10. Revision.

Årsmötet utser en revisor jämte ersättare att granska föreningens verksamhet och förvaltning.
Revisor och ersättare väljs på ett år växelvis.
Revisorer skall via anfordran erhålla handlingar och protokoll från styrelsemöten. Revisorerna har när som helst rätt att ta del av föreningens handlingar rörande föreningens verksamhet.
Senast tre veckor före årsmötet skall revision genomföras.

11. Stadgeändringar.

Ändring av föreningens stadgar beslutar av årsmötet med minst två tredjedels majoritet.

12. Beslut om upphörande eller sammanslagning av föreningen.

För beslut om föreningens upplösande eller sammangående krävs trå tredjedels majoritet vid två årsmöten varav ett årsmöte är ordinarie och ett extra med minst tre månaders mellanrum

 

 

Antal besökare 12856