Förslag till föredragningslista vid FMK Hallands årsmöte 2024-03-13

 

1.   Mötets öppnande
2.   En tyst minut för avlidna medlemmar 
3.   Val av mötessekreterare

 4.   Val av mötesordförande

5.   Mötets behöriga utlysande

6.   Godkännande av fullmakter

7.   Godkännande av föredragningslista

8.   Val av justeringsmän/kvinnor, tillika rösträknare

9.   Uppläsande av föregående årsmötesprotokoll

10.  Godkännande av 2023 års verksamhetsberättelse och kassarapport

11.  Godkännande av 2023 års revisionsberättelse

12.  Styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året

13.  Behandling av motioner

14.  Frågor väckta av styrelsen
15.  Fastställande av verksamhetsplan 2024

16.  Fastställande av budget 2024

17.  Val av styrelser och funktionärer

A)   Ordförande                                     för 2024

B)    Ledamöter 2 st omval                 för 2024-2025
Ledamöter 1-2 st nyval               för 2024-2025

C)    Ledamot     1 st  omval                för 2024

D)   Revisor och suppl.                        för 2024

E)    Valberedning                                  för 2024

18.  Fastställande av styrelseersättningar för 2024
19.  Mötet avslutas.

Sida 1 

V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e  2023

 

Styrelsen:

Förtroendevalda har under verksamhetsåret 2023 haft följande sammansättning:

Ordförande                     Ragnar Lindqwist
Vice ordförande             Tommy Axelsson

Sekreterare                     Bengt-Åke Andersson

Kassör                            Kent Ericson

Medlemsansvarig          Stefan Petzäll

 

Revisor                           Torsten Nilsson

Revisorssuppleant         Håkan Fredriksson

Valnämnd                        Vakant

Släpvagnsansvarig         Bengt Nolensjö

 

 

Medlemmar:

Antalet medlemmar har under året 2023 varit 131 (134) medlemmar. Det innebär en minskning på 3 personer jämfört med föregående år.
Medlemmarna är vår främsta drivkraft och vi försöker hela tiden att vara lyhörda och alerta i styrelsearbetet för att visa att det är medlemmarna som äger föreningen.

 

Styrelsen:

Styrelsen har under året bara bestått av 5 personer, mot tidigare 7 stycken. För att klara verksamheten har arbetsuppgifterna, genom skriftlig arbetsordning, fördelats på nuvarande styrelseledamöter.

Bengt Nolensjö har under året, på styrelsens uppdrag, förvaltat och underhållit FMK-släpet, samt svarat för utlåning till medlemmarna. Bengt Nolensjö har också avlastat styrelsen genom att aktivera sig i FMK:s hemsida.

Stefan Petzäll och Kent Ericson har med hjälp av Mandus Media & K

ultur servat föreningens dator.

Styrelsen har under 2023 hållit 4 protokollförda möten, där Bengt-Åke Andersson  har bidragit med möteslokal till styrelsen.

Utöver detta har styrelsen haft mail- och telefonkontakt under året.
Även revisorerna har under verksamhetsåret löpande fått information från styrelsen genom protokoll och även deltagit som åhörare på vissa styrelsemöten för att hålla sig uppdaterade om styrelsearbetet och verksamheten.

 

 Sida 2

 

 


 

Verksamhet:

Året började med att vi den 15 mars genomfördes årsmötet för verksamhetsåret 2022 på Bäckakrogen i Halmstad. 

15 april ordnade Bengt-Åke Andersson en träff på Hedins Bil, där FMK:arna fick information om firman, samtidigt som man bjöd på kaffe/the och wienerbröd. Träffen avslutades med att alla fick provköra olika Ford Mustang, allt från el- till kraftfulla V8:or. Ett mycket uppskattat arrangemang. 

Den 5 juni besökte FMK-medlemmarna Alla Hjärtans hus i Halmstad, där Roger Djupsjö höll ett föredrag om sitt arbete och nuvarande situationen i Ukraina. Efter mötet bjöd FMK deltagarna på en god smörgås och dricka. En uppskattad eftermiddag med ett mycket intressant och givande arrangemang som Bengt-Åke ansvarade för.

Årets stora aktivitet genomfördes den 26 augusti genom en bussresa till Volvomuséet i Göteborg, där medlemmarna fick se en film om volvos utveckling och därefter ett intressant besök av utställningen. FMK bjöd på bussresa med aktiviteter, förmiddagsfika med fralla, entré och lunch. Stefan Petzäll och Bengt-Åke Andersson ansvarade för arrangemanget och såg till att alla blev belåtna med resan.

 

Ekonomi:  

Föreningens ekonomi är godtagbar och vi hänvisar till kassarapporten för verksamhetsåret 2023, som visar en förlust då medlemsantalet fortsätter att minska.
Styrelsen har också valt att presentera en budget med underskott för 2024 års verksamhet, då vi inte ser någon möjlighet att öka medlemsantalet, utan att i stället använda föreningens kapital till medlemsaktiviteter, men ändå försöka hålla nere kostnaderna.

I ett försök att minska de administrativa kostnaderna har Stefan Petzäll, genom telefonsamtal kontaktat de medlemmar som inte meddelat e-postadress. Av föreningens 131 medlemmar har vi i dagsläget endast 81 som har e-postadress. Det hade underlättat administrativt att kunna informera medlemmarna på ett snabbt sätt genom e-post, då det är få medlemmar som använder vår hemsida.


Slutord:

Styrelsen framför ett tack till årsmötet för förtroendet att få leda FMK-verksamheten under 2023.

FMK Halland styrelse

 

Ragnar Lindqwist          Tommy Axelsson           Bengt-Åke Andersson 

Ordförande                     Vice ordförande             Sekreterare                                          

 

Kent Ericson                    Stefan Petzäll

Kassör                               Medlemsansvarig

 

 

 


 

 

Kassarapport för FMK Halland

   

2024-01-28

 
Verksamhetsåret 2023          
               
               
        Verksamhetsår  
    2023   2022   2021  
Intäkter            
  Medlemsavgifter 25550 kr 37350 kr 37100 kr
  Medlemsaktiviteter 0 kr 0 kr 0 kr
  Ränteintäkter 1183 kr 59 kr 0 kr
Summa intäkter kr 26733 kr 37409 kr 37100 kr
               
               
Kostnader            
  Årsmöte 8073 kr 11749 kr 7871 kr
  Styrelsesammanträden 9283 kr 9001 kr 2967 kr
  Medlemsaktiviteter 18219 kr 16312 kr 0 kr
  Administration 8802 kr 9215 kr 6768 kr
  Kontorsmateriel 7544 kr 1824 kr 0 kr
  Trafiksamverkan 0 kr 0 kr 0 kr
  Släpvagnar/materiel 6186 kr 800 kr 11718 kr
Summa kostnader kr 58107 kr 48901 kr 29324 kr
               
               
2022-12-31  Saldo kr 118865 kr        
  Intäkter 2023 26733 kr        
  Kostnader 2023 -58107 kr        
2023-12-31  Saldo kr 87491 kr        
               
               
               
Eget kapital            
  Kontantkassa 0 kr        
  Länsförsäkringar Rörelsekonto 19937 kr        
  Länsförsäkringar Placeringskonto 67554 kr        
2023-12-31  Saldo kr 87491 kr        
               
               

             
 
           
    Sida 4          

 

 


 

Uppföljning budget 2023

   

2024-01-28

 
           
           
           
           
Intäkter Budget   Verklig  
           
  Medlemsavgifter 130 medlemmar 32000 kr 25550 kr
  Medlemsaktiviteter 0 kr 0 kr
  Ränteintäkter 0 kr 1183 kr
           
Summa intäkter 32000 kr 26733 kr
           
           
           
Kostnader        
           
  Årsmöte 10000 kr 8073 kr
  Styrelsesammanträden 9500 kr 9283 kr
  Medlemsaktiviteter 20000 kr 18219 kr
  Administration 6000 kr 8802 kr
  Kontorsmateriel 3000 kr 7544 kr
  Trafiksamverkan 1000 kr 0 kr
  Släpvagnar/materiel 2500 kr 6186 kr
           
Summa kostnader 52000 kr 58107 kr
           
           
           
           
    Sida 5      

 

 

 


 

(NR 5) Revisionsberättelse

 


 

V e r k s a m h e t s p l a n   2024

               

 Bussresa till Hässleholms museum i Hässleholm.
                    Historiskt museum med föremål och fordon från
                    olika tider, med hästvagnar, de första motor-
                    fordona i Hässleholms kommun och nyare fordon,
                    samt material och fordon som har använts inom
                    brandkår och militär.
                    Avresa Arenahallen Halmstad fredagen den 10 maj 2024    
                    klockan 8.00.
                    Kostnad för medlemmar 150:- , övriga 400:-.
                    I priset ingår kostnader för bussresa, förmiddagsfika,
                    entré och lunch.  
   
                   Anmälan om deltagande till
fmkhalland@gmail.com
                   senast den 30 april 2024. Beloppet 150:- eller 400:-/delt
                   sätts in  på FMK:s  BG 630-3275 eller Swisch 123-1070770.
                   senast den 30 april.
                   Har du några frågor, kontakta Stefan Petzäll på telefon:
                   070-9689067     

                     

Löpande       Hastighetsmätningar kommer att genomföras

                      under året om efterfrågan finns.


                        Medlemmar i FMK får gratis låna släpvagn. Telefon: 
                        070-3744856.

 

                        För att genomföra verksamhetsplanen kommer 

                        4-6 styrelsemöten att hållas.

 

                       Övriga aktiviteter under året kommer att marknads-
                       föras på FMK:s hemsida
www.FMKHalland.se och
                       via e-post till medlemmar som har meddelat detta.

               

Sida 7

 


 

Förslag till budget 2024

2024-02-08

 
       
       
       
       
Intäkter    
       
  Medlemsavgifter 120 medlemmar 29000 kr
  Medlemsaktiviteter 2000 kr
  Ränteintäkter 1000 kr
       
Summa intäkter 32000 kr
       
       
       
Kostnader    
       
  Årsmöte 10000 kr
  Styrelsesammanträden 8000 kr
  Medlemsaktiviteter 20000 kr
  Administration 6000 kr
  Kontorsmateriel 3000 kr
  Trafiksamverkan 1000 kr
  Släpvagnar/materiel 2000 kr
       
Summa kostnader 50000 kr
       
       
                        Sida 8                           

 


 

  FMK Halland        

2024-02-15

 

Inriktning för kostnadsersättningar 2024

 
             
  Styrelsen          
  Ordförande       900 kr
  Vice ordförande       900 kr
  Sekreterare       900 kr
  Kassör       900 kr
  Medlemsansvarig       900 kr
  Ledamot       600 kr
  Ledamot       600 kr
  Summa årskostnad       5700 kr
             
  Reseersättning vid styrelseuppdrag     25,00 kr/mil
  Samåkning sker när det är möjligt        
             
  Ersättningar till styrelsen betalas ut i december    
             
  Enklare förtäring (kaffe,the,smörgås) vid styrelsemöten  
             
             
  Övriga funktionärer          
  Revisor eller revisorssuppleant       300 kr
  Valberedning, sammankallande     300 kr
  Valberedning, ledamot       300 kr
  Ansvarig bilsläp, telefonkostn mm     300 kr
  Summa årskostnad       1200 kr
             
             
  Vid representation eller uppdrag     
  som företrädare för FMK Halland    
             
  Reseersättning       25,00 kr/mil
  Samåkning sker när det är möjligt        
             
  Vid annat färdsätt, resekostnad ersättes mot kvitto    
             
  Utgifter för enklare förtäring (kaffe,the,smörgås/dagens rätt),   
  ersättes mot kvitto          
             
             
                               Sida 10      

 


Antal besökare 16064